IPKZ – Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Integrované povolenie je špecializovaným stavebným povolením, ako aj povolením na užívanie stavby pre tie prevádzky, ktoré sú uvedené v prílohe zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Povolenie vydáva Slovenská inšpekcia životného prostredia na základe žiadosti spracovanej podľa vzoru odporúčaného Ministerstvom životného prostredia SR.

Žiadosť je rozsiahly dokument s viacerými prílohami, ich rozsah je však rozdielny v závislosti na type a veľkosti plánovanej prevádzky (alebo plánovanej zmeny). Súčasťou žiadosti je aj porovnanie s najlepšou dostupnou technikou (BAT).

EKOCONSULT-enviro, a.s. ponúka vypracovanie žiadosti IPKZ, zabezpečenie  vypracovania odborných posudkov a štúdií k žiadosti, konzultácie a predbežné prerokovanie žiadosti IPKZ so správnym orgánom počas celého konania až do vydania právoplatného integrovaného povolenia.

EKOCONSULT-enviro, a.s. je držiteľom osvedčení o odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia, vydaného Ministerstvom životného prostredia SR pod identifikačným číslom 13722/2014 a 13724/2014.