Enviromentálny
manažment
EKOCONSULT-enviro, a.s Hlavné oblasti nášho pôsobenia

EIA/SEA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

IPKZ

Integrované povolenie je špecializovaným stavebným povolením.

Konzultácie a poradenstvo

Konzultácie a poradenstvo v oblasti životného prostredia

image

EIA/SEA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) investičného zámeru) prípadne jej zmeny. Zo zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vyplýva povinnosť pre investora projektu s určitými kapacitnými alebo rozmerovými charakteristikami, v závislosti od závažnosti vplyvu plánovanej prevádzky na životné prostredie prejsť zisťovacím konaním alebo povinným hodnotením.

Konzultácie a poradenstvo v oblasti životného prostredia

Konzultácie a poradenstvo je výhodné pre spoločnosti, ktoré nepovažujú za efektívne zamestnávať odborníka/odborníkov na problematiku ochrany životného prostredia, ale potrebujú nezávislý pohľad na problematiku životného prostredia v ich spoločnosti.
image
image

IPKZ

Integrované povolenie je špecializovaným stavebným povolením, ako aj povolením na užívanie stavby pre tie prevádzky, ktoré sú uvedené v prílohe zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

Ziadosť IPKZ

Vypracovanie odborných posudkov a štúdií k žiadosti, konzultácie a predbežné prerokovanie žiadosti IPKZ so správnym orgánom.

Odborná spôsobilosť

Poskytovanie odborného poradenstva v oblasti integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia.

canvas
canvas

Vybrané referencie

Volkswagen Slovakia, a.s.
Jaguar land Rover Slovakia, s.r.o.
Kia Motors Slovakia, s.r.o.
MOBIS Slovakia, s.r.o.
PCA Slovakia, s.r.o. (Peugeot Citroen Slovakia)
EISSMANN Automotive Slovensko, s.r.o.
KOSIT
Rajo, a.s.
Slovnaft a.s.
ewia
TAKENAKA EUROPE
HB Reavis
VÚJE Trnava
Slovenské elektrárne, a.s.
JAVYS
Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD)
SARIO
Ministerstvo životného prostredia SR
Slovenská Agentúra životného prostredia
Ministerstvo obrany SR
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
UV&P – Umweltmanagement-verfahrenstechnik, Neubacher & Partner, Ges.m.b.H. (Rakúsko)
INTECHNIKA, Ges.m.b.H. (Nemecko)
JESS
InoBat